Vel­kom­men til
Rost­ved
Plæ­ne­klip­per
Ser­vi­ce

Rost­ved Plæ­ne­klip­per Ser­vi­ce har eksi­ste­ret siden 1982, og har grun­det de man­ge års erfa­ring stor viden inden for områ­det. Det kom­mer dig til gode som kun­de med hen­syn til hur­tig­hed og kva­li­tet af arbej­det.

Slo­gan

Vores slo­gan er “Stil og God Ser­vi­ce”, hvil­ket tyde­ligt ses på vores arbej­de.

Spe­ci­a­le

Salg og slib­ning af kreatur‑, fåre- og heste­kam­me.

Til­bud

Se vores til­bud

Brug­te maski­ner

Vi sæl­ger gode, brug­te maski­ner

Udlej­ning

Vi til­by­der også udlej­ning, af diver­se maski­ner.